ఈ లక్షణాలు అన్ని నీలో ఉన్నాయి, అమ్మ. నీవు నిశ్చయంగా నాకు యేసు ప్రేమను చూపించావు నాపై. ఇదే నా పాట నీయట్టు:

 

Col1:24; 2Cor4:10-12; Gal6:17; Phil2:17

 

The Spirit of my wife, favoring the Father, responded through Servant of God, Brother Moses and said: Exodus 32:4; 1Tim2:5.

The verse that came to my mind was: _:_

If they can use that verse, so can i use this verse.

But after all is said and done, we have failed: Luke 20:25; Rom13:7; 1Jn4:20; Titus2:3-8 (a need for such voice of Truth in the general assembly).

 

Jn5:23; Matt10:40-42; 1Jn4:20; Rom13:7; 1Cor11:3; 1Cor12:28.

Also: Matthew 15:5; Matt28:17; Jn10:35; Ex7:1; cf. Acts14:18.

But let us reserve for our ultimate love, respect, honor, reverence, fear and worship for our preeminent Abba AkbarLuke 4:8; Matthew 10:37.

Related

Engineering Divinity

 

 

This entry was posted on Sunday, November 26th, 2017 at 11:35 AM and is filed under Christian Life. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.